ปล่อยผีกู้ไทยเข้มแข็ง

  • วันที่ 01 ก.พ. 2554 เวลา 20:39 น.

ครม.แอนุมัติมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็ง ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายจนกว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไทยเข้่มแข็ง ซึ่งมติเดิมกรณีโครงการไทยเข็มแข็งที่ได้รับการอนุมัติและทำสัญญาก่อนวันที่ 21 พ.ค. 2553 และต้องเบิกจ่ายโครงการแล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 2553 แต่เนื่องจากเกิดมีอุปสรรคจากปัญหาน้ำท่วม ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้ ครม.จึงเห็นชอบให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายไปจนกว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์

สำหรับโครงการเซ็นสัีญญาก่อสร้างไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 2553 สามารถเบิกจ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำไว้ และได้ให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายที่มีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้ดำเนินการเร่งรัดติดตามให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ นายไตรรงค์ ได้ให้เหตุผลการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไทยเข็มแข็งกับ ครม. ว่า โครงการไทยเข้มแข็งเป็นการลงทุนภาครัฐที่ดำเนินการโดยส่วนราชการกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เ้ป็นการดำเนินการโดยใช้่เงินกู้ ต้องเร่งรัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

สำหรับความคืบหน้าโครงการไทยเข็มแข็งวงเงินที่ได้รับการอนุมัติื 3.49 แสนล้่านบาท มีการเซ็นสัญญาโครงการไปแล้ว 3.11 แสนล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้วไปจำนวน 2.6 แสนล้านบาท

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ