แบงก์ทหารไทยขึ้นดอกเบี้ย

วันที่ 14 ม.ค. 2554 เวลา 18:10 น.
ธนาคารทหารไทย ขึ้นดอกเบี้ย ออมทรัพย์ 0.12%,ฝากประจำ 0.15-0.25%,กู้ 0.25-0.375%

ธนาคารทหารไทย (TMB) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.12-0.25% เงินฝากประจำ 0.15-0.25% และเงินกู้ 0.25-0.375% มีตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและตลาด

ทั้งนี้ การปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลทำให้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าทั่วไป เพิ่มขึ้นจาก 0.50% ต่อปี เป็น 0.62% และสำหรับลูกค้าองค์กรและสถาบัน เพิ่มขึ้นจาก 0.25% เป็น 0.50%

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3 เดือน ขึ้นจาก 1.10% เป็น 1.25%, ประเภท 6 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 1.30% เป็น 1.50%, ประเภท 12 เดือน จาก 1.50% เป็น 1.75%, ประเภท 24 เดือน จาก 2.25% เป็น 2.50%, และ ประเภท 36 เดือน จาก 2.50% เป็น 2.75%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินอายุ  7 เดือน 14 เดือน และ 21 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 1.50% เป็น 1.75%,  อายุ 1 เดือน และ 2 เดือน จาก 1.55% เป็น 1.80%, อายุ 3 เดือน จาก 1.60% เป็น 1.90%, อายุ 6 เดือน จาก 1.75% เป็น 2.00%, อายุ 12 เดือน จาก 2% เป็น 2.25%, และ อายุ 36 เดือน จาก 2.85% เป็น 3.00%

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ มีการปรับเพิ่มดังนี้ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง  สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จาก 6.50 % เป็น 6.75%, อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 6.75% เป็น 7%, อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จาก 7%  เป็น 7.375%ส่วนอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบุคคล (CPR) คงเดิม ที่ 18%