ธอส. ขยายเวลามาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ NPLอีก 1 ปี

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 17:43 น.
ธอส. ขยายเวลามาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ NPLอีก 1 ปี
ธอส. ขยายเวลามาตรการ 17 [M17] ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL รับความช่วยเหลือต่ออีก 1 ปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ขยายมาตรการที่ 17 [M 17] ช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL หรือ ลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือของธนาคาร หรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ หรือ ลูกหนี้สถานะมีโจทก์นอก ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากด้านรายได้จาก COVID-19 ให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้ต่อไป โดยการให้ผ่อนชำระเงินงวดต่ำ พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ระยะเวลา 1 ปี แบ่งเป็น เดือนที่ 1-3 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี [ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด] เดือนที่ 4-6 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี เงินงวดจะอยู่ที่ 1,800 บาทต่อเดือน ขณะที่เดือนที่ 7-12 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวดจะอยู่ที่ 3,500 บาท

ทั้งนี้ หากลูกหนี้ชำระเกินที่ธนาคารกำหนดจะนำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกหนี้(ถ้ามี) ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 30 ธันวาคม 2565 และส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า จาก COVID-19 เพื่อให้ธนาคารพิจารณา โดย Upload ผ่านทาง Application : GHB ALL กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.ghbank.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารฝ่ายสื่อสารองค์กร : 30 มิถุนายน 2565