ไอแบงก์ ประกาศรับสมัครผู้จัดการคนใหม่

วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 19:18 น.
ไอแบงก์ ประกาศรับสมัครผู้จัดการคนใหม่
ไอแบงก์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธนาคาร) ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2565 และมีการประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยขยายระยะเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 นั้น

เนื่องจากการประกาศและขยายระยะเวลารับสมัครดังกล่าว ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคาร จึงมีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร (ผู้บริหารสูงสุด) อีกครั้ง ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถทำงานให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศได้เต็มเวลา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ประกาศกำหนด

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการธนาคาร เป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์ด้านการเงินหรือการธนาคารในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินหรือการธนาคารพึงมีอย่างน้อย 3 ปี มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กร ถ้ามีความรอบรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม (หลักชะรีอะฮ์) และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี ก็จะมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานองค์การมหาชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุด กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี กรณีเป็นสถาบันการเงินต้องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี (ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง) โดยระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อคุณพรนภา ผดุงเกียรติวงศ์ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร โทรศัพท์ 0-2650-6999 ต่อ 7018 ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565