สรรพสามิตขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่น ถึงสิ้นปี

วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 18:48 น.
สรรพสามิตขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่น ถึงสิ้นปี
กระทรวงการคลังโดยสรรพสามิตขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันสำหรับเครื่องบินไอพ่นออกไปถึง 31 ธันวาคม 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในประเทศเหลือลิตรละ 0.20 บาท ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นการอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นสำหรับ อากาศยานภายในประเทศ จากเดิมอัตราลิตรละ 4.726 บาท เป็นลิตรละ 0.20 บาท ออกไปอีก 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจทำให้ระดับราคาตั๋วเครื่องบินไม่สูงจนกระทบต่อผู้บริโภค และช่วยเยียวยาภาคธุรกิจการบินภายในประเทศให้สามารถกลับมาเปิดเที่ยวบินได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 คลี่คลายลง

ทั้งนี้ มาตรการขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันสำหรับเครื่องบินไอพ่นเป็นหนึ่งในมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป