posttoday

ครม.ลดภาษีนำเข้ารถEV สูงสุด40%

22 กุมภาพันธ์ 2565

ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ประกอบสำเร็จรูป สูงสุด 40%

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU) โดย ครม. ยังเห็นควรให้ระบุวันมีผลใช้บังคับของร่างประกาศฯ ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/64 (ครั้งที่ 4) และครั้งที่ 1/65 (ครั้งที่ 5) เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 โดยมีการปรับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (CBU) ประกอบสำเร็จรูปนำเข้าทั้งคัน ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และการนำเข้าทั่วไป ในปี 65-66 ดังนี้

1. ราคาขายปลีกแนะนำ ไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกิน 40% ให้ยกเว้นอากร/ใช้สิทธิ FTA อากรเกิน 40% ให้ลดลงอีก 40% สำหรับกรณีนำเข้าทั่วไป อากร 80% ให้ลดลงเหลือ 40%

2. ราคาขายปลีกตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท กรณีใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกิน 20% ให้ยกเว้นอากร/ใช้สิทธิ FTA อากรเกิน 20%ให้ลดลงอีก 20% สำหรับอัตราอากรนำเข้าทั่วไปให้ลดลงเหลือ 60%

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรดังกล่าว ให้ใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ CBU ที่มีหนังสือรับรองการได้รับสิทธิชำระภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางจากกรมสรรพสามิต

"การลดภาษีดังกล่าว แม้คาดว่าจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 60,000 ล้านบาท แต่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย" นายธนกรกล่าว