ฐานะการคลังอ่วมเก็บรายได้ 5 แสนล้าน รายจ่าย 1 ล้านล้าน

วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 16:51 น.
ฐานะการคลังอ่วมเก็บรายได้ 5 แสนล้าน รายจ่าย 1 ล้านล้าน
ฐานะการคลังรัฐบาลอ่วมเก็บรายได้ 5 แสนล้าน รายจ่าย 1 ล้านล้าน สามเดือนกู้โปะขาดดุลแล้ว 3 แสนล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 531,147 ล้านบาทในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,059,145 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 305,020 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 337,182 ล้านบาท

นายพรชัย กล่าวว่า การจดัเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม –ธันวาคม 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 557 ,173 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 29,651ล้านบาท หรือร้อยละ 5 .6 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.6

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 49 ,695 และ 6,362 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.7 และ15.1 ตามลำดับจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ การส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการส่งรายได้ของบริษัท ปตท. สูงกว่า ประมาณการเป็นสำคัญ

ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและส่วนราชการอื่น ต่ำกว่าประมาณการ 9,447 และ 5,384 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 และ 16.5 ตามลำดับเนื่องจาก ประมาณการได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งจำเป็ นต้องชะลอการดำเนินการ ออกไปรวมถึงได้มีการปรับลดอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมของส่วนราชการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19