รัฐบาลเก็บรายได้ 2 เดือนแรก เกินเป้าหมาย 18,139 ล้านบาท

วันที่ 08 ม.ค. 2565 เวลา 13:35 น.
รัฐบาลเก็บรายได้ 2 เดือนแรก เกินเป้าหมาย 18,139 ล้านบาท
รัฐบาลเก็บรายได้ 2 เดือนแรก เกินเป้าหมาย 18,139 ล้านบาท แต่การเก็บภาษีกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมาย เพราะเก็บภาษีใหม่ไม่ได้ตามแผน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 361,955 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 18,139 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.5

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 19,307 และ 5,659 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 และ 15.0 ตามลำดับ จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การนำส่งรายได้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ที่สูงกว่าประมาณการเป็นสำคัญ ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและส่วนราชการอื่น ต่ำกว่าประมาณการ 8,755 และ 5,138 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 และ 22.4 ตามลำดับ เนื่องจากประมาณการกรมสรรพสามิตได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งชะลอการดำเนินการออกไปก่อนประกอบกับมีการปรับลดอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมของส่วนราชการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19