ครม.เก็บภาษีรถกอล์ฟ-บักกี้-ATVไฟฟ้า คาดสร้างรายได้400ล้าน

วันที่ 07 ธ.ค. 2564 เวลา 16:17 น.
ครม.เก็บภาษีรถกอล์ฟ-บักกี้-ATVไฟฟ้า คาดสร้างรายได้400ล้าน
ครม.เห็นชอบจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รถยนต์กระบะ 3 ล้อ รถกอล์ฟ รถบักกี้ รถ ATV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า คาดสร้างรายได้เข้ารัฐปีละ 400 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีรูปแบบใหม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับเพื่อกำหนดให้รถกอล์ฟที่มี ลักษณะแบบต่าง ๆ(Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) และรถ ATV ที่ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้ามากว่า12 โวลต์ขึ้นไป หรือขับเคลื่อน ด้วยพลังงานเชื้อเพลิงและรถยนต์ 3 ล้อที่มีลักษณะการขับขี่เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าวหรือเก็บภาษีสรรพสามิต

ร่างกฎกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 60 เพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับ สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

รถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่าง ๆ (Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) และรถ ATV จากเดิม ไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กะบะ 3 ล้อ และรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใช้หลักเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าวจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือสูญเสียรายได้ อาทิ รถยนต์กระบะ 3 ล้อซึ่งเดิมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 17 ถ้าปรับอัตราภาษีตามมูลค่าลงเหลือจะส่งผลให้รายได้ภาษีลดลง การจัดเก็บสรรพสามิตรถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่างๆ (Golf cart) คาดว่าจะส่งผลให้รัฐมีรายได้จากจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น ราว 400 ล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนท้ายว่า การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราภาษีสรรพสามิต ใช้แรงดันไฟฟ้าเป็นเกณฑ์อ้างอิงกับมาตรฐานสากล และยังสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการสร้างฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย