เดือนแรกรัฐควักเงินคงคลังใช้ 3 แสนล้านบาท

วันที่ 06 ธ.ค. 2564 เวลา 10:32 น.
เดือนแรกรัฐควักเงินคงคลังใช้ 3 แสนล้านบาท
เดือนแรกควักเงินคงคลังใช้ 3 แสนล้านบาท เนื่องจากการเก็บรายได้น้อยกว่ารายจ่ายมาก

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 162,410 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 510,234 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 82,000 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 305,973 ล้านบาท จากที่มีตอนปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ 588,747 ล้านบาท หรือ ใช้เงินคงคลังไปในเดือนแรกเกือบ 3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลเก็บรายได้เดือนแรกน้อยกว่าช่วงกันปีก่อน 34.7% แต่รายจ่ายมากกว่าช่วงเดียวกัน 36.2% ส่งผลให้ดุลงบประมาณ 2565 เดือนแรกขาดดุลมากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 176.3%

อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลจะกู้ชดเชยเพื่อการขาดดุลในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 จำนวน 82,000 ล้านบาท แต่ก็ยังทำให้ดุลเงินสดหลังการกู้เพื่อการขาดดุลแล้ว ยังขาดดุลมากกว่าช่วงเดียวกัน 117.6%

สำหรับเงินคงคลังของประเทศต้อนต้นงวดมีสูงกว่าช่วงเดียวกัน 2.9% แต่เดือนแรกที่ต้องใช้ไปเนื่องจากการเก็บรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ทำให้เงินคงคลังเดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 อยู่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 30.8%