ครม.ไฟเขียวยืนเอกสารเสียภาษีผ่อนออนไลน์

วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 13:56 น.
ครม.ไฟเขียวยืนเอกสารเสียภาษีผ่อนออนไลน์
กรมสรรพากรเปิดให้เชื่อม Open API ยกระดับธุรกรรมภาษีแบบไร้รอยต่อผ่อนออนไลน์ นำข้อมูลไปประมวลผลการเก็บภาษีให้ดีขึ้น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการสนับสนุนให้ผู้เสียภาษียื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการเปิด Open Application Programming Interface (Open API) อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายเศรษฐกิจสนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการทำธุรกรรมทางภาษีได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้ออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใด ตามประมวลรัษฎากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษี ยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ รวมทั้งจัดทำเอกสารหลักฐานในการดำเนินการทางภาษีอากรให้กับกรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร หรือเลือกดำเนินการผ่านผู้ให้บริการซึ่งสามารถจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ และนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากรผ่าน Open API หรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

นายเอกนิติ กล่าวว่า การยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจมีความง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป