ประเดิมเดือนแรกเก็บภาษีพลาดเป้าพันล้าน

วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 21:16 น.
ประเดิมเดือนแรกเก็บภาษีพลาดเป้าพันล้าน
รัฐบาลเปิดตัวปีงบประมาณ 2565 ไม่สวย เก็บภาษีพลาดเป้ากว่า 1,400 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2564 รัฐบาลจัดเก็บรายไดสุทธิจำนวน 194,336 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 10,868 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 และสูงกว่าเดือนเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 13.2

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรและการนำส่งรายได้ของรัฐวสิาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 6,952 และ 5,350 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 และ 15.7 ตามลำดับสาเหตุจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการนำส่งรายได้ของรัฐวสิาหกิจกลุ่มพลังงานและธนาคารออมสินสูงกว่าประมาณการเป็นสำคัญ ในขณะที่การจดัเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการ 7,703 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.2 เนื่องจากประมาณการได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งชะลอการดำเนินการออกไป ก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ การเก็บภาษีของกรมศุลกากรต่ำกว่าเป้าหมาย 663 ล้านบาท ส่งผลให้การเก็บภาษีของ 3 กรมภาษี ต่ำกว่าเป้าหมาย 1,414 ล้านบาท