logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท ๓ วาระ

เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท ๓ วาระ

26 พฤศจิกายน 2564

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท ๓ วาระเริ่มจ่ายแลก ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา ๒๐ บาท ประเภทธรรมดา จำนวน ๓ วาระ ดังนี้

๑. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ให้แผ่ไพศาลทั้งภายในและนานาประเทศ โดยมีลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงพาณิชย์ ล้อมรอบด้วยลายไทยประดิษฐ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบน กับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท ๓ วาระ

๒. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องในโอกาส ครบ ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไป โดยมีลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย”

เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท ๓ วาระ

๓. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไป โดยมีลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ ประดับดาราไอราพต ดารานพรัตน ทรงสายสะพายพร้อมดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ลอดร์นาซิยอนาลเดอลาเลฌียงดอเนอร์ (L’ Ordre National de la Legion d’ Honneur) ชั้นกร็องครัว (Grand Croix) ของฝรั่งเศส ภายในวงกลมขอบเหรียญเบื้องล่าง มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ ๖๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่าง ข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนายประภาศ กล่าวต่อว่า เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 3 วาระ เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท (พร้อมตลับ) โดยผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ได้ที่ ส่วนกลาง

• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944

• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109

• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค

• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999 หรือ www.treasury.go.th นายประภาศกล่าวในตอนท้าย