กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP ตรวจสอบโกงภาษี

วันที่ 08 พ.ย. 2564 เวลา 08:54 น.
กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP ตรวจสอบโกงภาษี
กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ ยกระดับ ผู้ตรวจสอบภาษีไทยในการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ

กรมสรรพากรเปิดตัวเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without Borders : TIWB) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มทักษะและเทคนิคในการตรวจสอบภาษีเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กรมสรรพากร ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) สรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะกรรมการบริหารของ TIWB เปิดเผยว่า “ภายใต้โครงการดังกล่าวกรมสรรพากรจะร่วมมือกับหน่วยงานสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการตรวจสอบด้านภาษีระหว่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) เพื่อยกระดับการตรวจสอบภาษีตามมาตรฐานสากล การป้องกันการหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ (International Tax Avoidance and Evasion) และการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and Gas) และภาคการผลิต (Manufacturing)”

ดร.เอกนิติ กล่าวว่า "ในช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย มีความท้าทายในการบริหารจัดเก็บภาษีจากการเปลี่ยนแปลง การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกรรมภาษีระหว่างประเทศที่เกิดจากธุรกิจประเภทออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกันข้ามประเทศโดยไม่มีพรมแดนขวางกั้น รวมทั้งความท้าทายจากบริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติ (MNES) ที่มีการวางแผนเพื่อหลบหลีกหรือหลีกเสี่ยงการเสียภาษี ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without Bordersหรือ TWB) ของกรมสรรพากรจะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะ หรือเทคนิคด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและกระบวนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้สามารถรองรับกับความท้าทาย ในการจัดเก็บภาษีในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว"

TIWB เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีของประเทศกำลังพัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยมีการประสานกับหน่วยงานของประเทศที่มีความพร้อมให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือให้คำปรึกษา กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161