คลังชงกฎเหล็กคุมขรก.เบิกค่ายานอกบัญชีหลัก

วันที่ 17 ม.ค. 2553 เวลา 14:17 น.
กระทรวงการคลัง เสนอเกณฑ์การเบิกค่ายานอกบัญชีหลักของข้าราชการ หลังพบค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กล่าวว่า คณะกรรมการศึกษาควบคุมการใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ที่มีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน ได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เสนอให้กับ น.พ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง ที่กำกับดูแลกรมบัญชีกลางพิจารณา โดยคณะกรรมการได้เสนอหลักเกณฑ์ และแนวทางการครวจสอบ ควบคุมการเบิกค่ายาบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ และเสนอให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นสำคัญ "จากข้อมูลพบว่า การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการที่เป็นผู้ป่วยนอก 34 แห่ง มีสัดส่วนค่ารักษาพยาบาลสูงกว่า 50% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด และการเบิกค่ารักษาพยาบาลก็มีการใช้ยาที่มีราคาแพง อีกทั้งมีข้าราชการจำนวนมากที่มีการไปหาหลายโรงพยาบาลเพื่อขอให้จ่ายยาแบบเดียวกัน เพราะระบบของข้อมูลโรงพยาบาลยังไม่ได้เชื่อมต่อกันทำให้ตรวจสอบไม่ได้ ทำให้รัฐบาลต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี" นายนริศ กล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเสนอแก้ไขปัญหาในระยะยาว ให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อให้คำปรึกษาดูแลเรื่องการบริหารสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากปัจจุบันกรมบัญชีกลางมีอำนาจแค่กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินเท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจไปกำกับดูแลการกำหนดการใช้ยาเพื่อรักษาพยาบาลโรคต่างๆ ได้ รวมถึงยังเสนอให้มีการศึกษาการอภิบาลระบบเพื่อปฎิรูปการบริหารระบบสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น