รายได้วูบ2แสนล้าน กู้สนั่น6แสนล้าน

วันที่ 25 ก.ค. 2564 เวลา 15:36 น.
รายได้วูบ2แสนล้าน กู้สนั่น6แสนล้าน
ผลการเก็บรายได้รัฐบาล 9 เดือน ต่ำกว่าเป้า 2 แสนล้านบาท ทำให้ต้องกู้เพื่อชดเชยขาดดุลไปแล้ว 6 แสนล้านบาท

กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจดัเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 – มิ.ย. 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 1,738,161 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 195,357 ล้านบาท หรือ 10.1% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 49,527ล้านบาท หรือ 2.9% โดยการจัดเก็บรายได้ของ กรมสรรพากรกรมสรรพสามิต และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ต่ำกว่าประมาณการ 130,711 54,204 และ 28,984 ล้านบาท หรือ 9.0% 11.5% และ 21.5% ตามลำกับ

ทั้งนี้การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากอัตรา 3% เหลือ 2% สำหรับการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด-19 เป็นสำคัญ

นางสาวกุลยา กล่าวว่า ในส่วนฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2564 (ต.ค.2563 - มิ.ย. 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งทั้งสิ้นจำนวน 1,741,904 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท้้งสิ้นจำนวน 2,389,167 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 601,810 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 มีจำนวนท้้งสิ้น 460,366 ล้านบาท