บสย.-มธ. เสริมแกร่งงานวิชาการด้านการเงิน

วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 08:21 น.
บสย.-มธ. เสริมแกร่งงานวิชาการด้านการเงิน
บสย.-มธ. ร่วมกันเปิดหลักสูตรด้านการเงิน การบริหารการเงิน และการจัดการทางธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผนึกความเข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษา กับ บสย. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านการค้ำประกันสินเชื่อ

เพื่อร่วมกันสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และเป็นการใช้จุดแข็งของทั้งสองสถาบัน โดยคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ถือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และผลิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ในขณะที่ บสย. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ บสย. จึงร่วมกันออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่สั่งสมมาของ บสย. และพันธมิตร โดยมุ่งมั่นให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์ธุรกิจ รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์จริงทางธุรกิจให้แก่นักศึกษาผ่านการฝึกงาน การดูงาน ที่ บสย. และผู้ประกอบการ SMEs อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาทำโครงการวิชาการส่งเสริมธุรกิจ เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ตนเองเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป