บอร์ดศรีสวัสดิ์ ไฟเขียวธ.ออมสินร่วมทุน“เงินสดทันใจ”

วันที่ 18 ม.ค. 2564 เวลา 09:04 น.
บอร์ดศรีสวัสดิ์ ไฟเขียวธ.ออมสินร่วมทุน“เงินสดทันใจ”
บอร์ดศรีสวัสดิ์ ไฟเขียวธ.ออมสินร่วมทุน“เงินสดทันใจ”เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 17 ก.พ.นี้

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัททำธุรกรรมร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

โดยธนาคารออมสินจะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทเงินสดทันใจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเงินสดทันใจ จำกัด มูลค่า1,300.5 ล้านบาท และซื้อหุ้นสามัญเดิมต่อจากบริษัท 198.9 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 306 บาท ทั้งนี้ภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว ธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญในบริษัทเงินสดทันใจ จำกัด สัดส่วนไม่เกิน 49%

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ NOBLE โดยบริษัทโนเบิลฯ ประสงค์จะร่วมทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด หรือ SWP ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วน20% คิดเป็นมูลค่าการร่วมทุนจำนวน 300 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record date) ในวันที่ 29 มกราคม 2564