กรมบัญชีกลางนั่งไม่ติดเบิกจ่ายรั่วไหล

วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 16:47 น.
กรมบัญชีกลางนั่งไม่ติดเบิกจ่ายรั่วไหล
กรมบัญชีกลางกำชับ ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด

กรมบัญชีกลางยืนยัน กระบวนการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) คือระบบงานที่ใช้ในการขอเบิกเงินจากคลัง ซึ่งส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการยักยอกเงินงบประมาณของส่วนราชการแห่งหนึ่ง โดยระบุว่ามีการขอเบิกผ่านระบบ GFMIS ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางไว้

“กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินของส่วนราชการ ได้ดำเนินการภายใต้กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งการทุจริตยักยอกเงินงบประมาณแผ่นดินตามข่าวดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS แต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้ส่วนราชการทุกแห่งที่ใช้งานระบบ GFMIS ให้ความสำคัญกับการกำหนดสิทธิในการบันทึก อนุมัติ และเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 98 ลงวันที่ 3 กันยายน 2547 ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้งานระบบ GFMIS และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ซึ่งการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติการจ่ายเงิน จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยสามารถศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.gfmis.go.th” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว