กรุงศรีเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้า2แสนล้าน

วันที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 19:30 น.
กรุงศรีเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้า2แสนล้าน
กรุงศรีเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจอย่างครบวงจร หนุนลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรุงศรีได้ติดต่อและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เพื่อรับรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงของลูกค้าและสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยมีทั้งมาตรการช่วยเหลือของธนาคารเองและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ธนาคารได้กระจายความช่วยเหลือแก่ลูกค้าหลายกลุ่มในหลากหลายรูปแบบ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือการปรับลดดอกเบี้ย รวมทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการซอฟต์โลนตามมาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยและโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสิน

โดยล่าสุด กรุงศรีพักชำระหนี้ให้กับลูกค้า กว่า 8,800 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 200,000 ล้านบาท และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับลูกค้า กว่า 6,300 ราย จำนวน 19,000 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มในภาพรวม ลูกค้ากลุ่ม Healthcare จะมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วกว่ากลุ่มอื่นจากกระแสการตื่นตัวด้านสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค ขณะที่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังการปรับช่องทางการจัดจำหน่ายในการจัดส่งอาหารให้ลูกค้า ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น สายการบินและโรงแรม จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการล็อคดาวน์และจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว ซึ่งธนาคารจะติดตามและดูแลให้การสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจได้จัดกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ลูกค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งธนาคารพร้อมให้สินเชื่อเพิ่มเติม

2. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยถึงปานกลาง โดยธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการผ่อนผันระยะเวลาชำระหนี้ การลดภาระดอกเบี้ย และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

3. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก ซึ่งธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปและผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปได้

สำหรับกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 นอกจากการให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้ว ธนาคารยังมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจรเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องและลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า แม้ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น กรุงศรีมีเป้าหมายสนับสนุนลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการสุขภาพ (Healthcare) และธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ (Hospitality) รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

“กรุงศรีในฐานะหนึ่งในสถาบันทางการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธุรกิจในวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal นอกจากนี้แม้ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจยิ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าธุรกิจมีความต้องการ กรุงศรีเข้าใจความต้องการนี้ของลูกค้าธุรกิจเป็นอย่างดี และสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการให้บริการ Krungsri Business Empowerment ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจมาเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้จากทุกที่” นายพรสนองกล่าว