ขยายเวลายื่นภาษีช่วยสภาพคล่อง

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 08:51 น.
ขยายเวลายื่นภาษีช่วยสภาพคล่อง
สรรพากรเชียร์ผู้ประกอบการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้สิทธิขยายเวลาถึงสิ้นเดือน ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนภาษีส.ค. 2563 ประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกราย ให้สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้จนถึงสิ้นเดือนถัดจากเดือนภาษี เช่น เดือนภาษีพ.ค. 2563 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563

มาตรการดังกล่าว จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสภาพคล่องทางการเงินและมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161