สรรพากรคว้าอันดับ1ความพึงพอใจ ขยายเวลาจ่ายภาษี

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 10:07 น.
สรรพากรคว้าอันดับ1ความพึงพอใจ ขยายเวลาจ่ายภาษี
สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจออนไลน์ประชาชนทั่วประเทศชอบใจ สรรพากรขยายเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2563 เรื่อง “ความพึงพอใจ ต่อมาตรการต้านโควิด - 19 ของรัฐบาล” ในหัวข้อ “มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ” ผลปรากฏว่า มาตรการเลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปถึง 31 สิงหาคม 2563 ของกรมสรรพากร ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนสูงสุด อันดับ 1 ถึงร้อยละ 83.5 กรมสรรพากรเชื่อว่า การขยายเวลาดังกล่าวจะช่วยประชาชนผู้เสียภาษีให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีกทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องของเงินในกระเป๋า ส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว กรมสรรพากร ยังได้ออกมาตรการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรสำหรับ เดือนภาษีมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และช่วยเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161”