คลังดันSMEsบุกตลาดฮ่องกงและจีน

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 07:33 น.
คลังดันSMEsบุกตลาดฮ่องกงและจีน
รมว.คลังเข้าร่วมการประชุม AFF ผลักดันความร่วมมือในการแสวงหาโอกาสและลู่ทางของธุรกิจ SMEs ไทย ในการเข้าสู่ตลาดฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ได้เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Redefining Growth: Innovation, Breakthrough, Inclusiveness" เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC) ซึ่งเป็นเวทีการประชุมนานาชาติที่รวมผู้บริหารระดับสูงจากภาคการเงินจากภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 3,300 คน ในการนี้ รมว. คลังได้กล่าวว่า หัวข้อการประชุมครั้งนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา และกล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย เพื่อผลักดันนวัตกรรมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นประเด็นสำคัญดังนี้

1) การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFFIF)

2) การใช้เทคโนโลยีด้านการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการ National e-Payment และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจ Start up

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมโดยการลงทุนในด้านการศึกษาการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ การผลักดันกรอบนโยบายทั้งหมดนี้ เชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม การเติบโตแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการเยือนฮ่องกงในครั้งนี้ รมว.คลังยังได้พบปะหารือกับนายปีเตอร์ แลม (Mr. Peter K N Lam) ประธานสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ร่วมกันลงนาม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในเรื่อง SMEs โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะมีโครงการริเริ่มร่วมกันเพื่อหาโอกาสและลู่ทางทางธุรกิจของ SMEs ไทยในการเข้าสู่ตลาดฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยฝ่ายไทยจะมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับ HKTDC โดยคาดว่าโครงการริเริ่มนี้จะดำเนินการได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมศกนี้ ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกฝ่ายฮ่องกงจะส่งผู้เชี่ยวชาญมายังประเทศไทยเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะนำไปสู่การจับคู่ทางธุรกิจในลำดับต่อไป ทั้งนี้ จะเริ่มต้นจากภาคธุรกิจเป้าหมายที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและผลไม้แปรรูป กลุ่มธุรกิจที่เน้นการออกแบบ การสร้างภาพยนตร์ เป็นต้น โดยความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมระหว่างไทย ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีโอกาสหารือกับคณะผู้แทนภาคการเงินการธนาคารในฮ่องกง (Thai Professional and Friends of Thailand from Financial Sector)โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และการดำเนินการของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ คณะผู้แทนภาคการเงินการธนาคารสนใจเข้ามาลงทุนและแสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต