โรงพยาบาลรามคําแหง ใช้เงิน 1.34 พันล้าน ถือหุ้นโรงพยาบาลวิภาราม เป็น 50 %

วันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 19:08 น.
โรงพยาบาลรามคําแหง ใช้เงิน 1.34 พันล้าน ถือหุ้นโรงพยาบาลวิภาราม เป็น 50 %
มาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ รวมถึงซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากบริษัท สินแพทย์ ส่งผลให้โรงพยาบาลวิภาราม เป็นบริษัทย่อยทันที

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง (RAM)แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าได้ซื้อหุ้นสามัญส่วนเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม ตามสัดส่วนการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ และซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จาก บริษัท สินแพทย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,343.69 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม ตามสัดส่วนจํานวน 14.19 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท รวมเป็นเงิน 595.88 ล้านบาท

การซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ จํานวน 16.30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็นเงิน 684.64 ล้านบาท

นอกจากนี้ ได้ซื้อหุ้นสามัญเดิมบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากบริษัท สินแพทย์ จํานวน 1.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็นเงิน 63.16 ล้านบาท

หลังจากซื้อหุ้นแล้ว บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจาก 41.10 % เป็น 50 % หรือเพิ่มขึ้น 8.9 % ทําให้บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง