มีผลแล้วโอนเงินถี่3พันครั้งแบงก์ต้องส่งข้อมูลให้สรรพากร

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 07:33 น.
มีผลแล้วโอนเงินถี่3พันครั้งแบงก์ต้องส่งข้อมูลให้สรรพากร
กฎหมายใช้แล้ว รายงานการโอนเงินเกินปีละ 3 พันครั้ง หรือ 400 ครั้ง แต่มียอดรวมเกิน 2 ล้าน แบงก์ต้องส่งข้อมูลลูกค้าให้กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง รายงานว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร เพื่อกำหนดรายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดวันในการเริ่มเก็บและรวบรวมข้อมูลการฝากหรือรับโอนของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคือตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลต้องรายงานข้อมูลบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะของปี 2562 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2562) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมีรายละเอียดการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ที่มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป หรือ มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งและมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ที่ต้องรายงานและวิธีการรายงานตามกฎกระทรวงตามมาตรา 3 สัตตรสแห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

1. กำหนดให้การจัดทำรายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

(2) ชื่อ-สกุล ของบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล ที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

(3) จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน

(4) จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี

(5) เลขที่บัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน

(6) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

2. กำหนดให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะข้างต้นตามรูปแบบข้อมูล (Format) และมีฟิลด์ข้อมูล (Data Field) ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด และอาจดำเนินการจัดทำและนำส่งเป็นภาษาอังกฤษ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้