ครม.อนุมัติ2พันล้านช่วยพัฒนาประเทศลาวและพม่า

วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 14:45 น.
ครม.อนุมัติ2พันล้านช่วยพัฒนาประเทศลาวและพม่า
สพพ. ได้ไฟเขียวจาก ครม. ให้เงินช่วยเหลือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศลาวและพม่า

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) และ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานฯ ในส่วนของขอบเขตงานในฝั่งประเทศไทย วงเงินรวม 2,630 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแล้ว โดยในส่วนขอบเขตงานในฝั่ง สปป.ลาว รัฐบาล สปป.ลาว ได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน 1,380 ล้านบาท

(2) โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกอบด้วย เมืองเมาะลำไย รัฐมอญ เมืองผะอัน และเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง วงเงินให้ความช่วยเหลือ (เงินกู้ทั้งจำนวน) 777 ล้านบาท