ธอส.-กฟภ.ซิวรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 18:36 น.
ธอส.-กฟภ.ซิวรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานแจกรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ธอส.- กฟภ. ผลงานเด่นเข้าตากรรมการ

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลและมอบนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ ณ โดยการจัดงานในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 10 ประเภทรางวัล

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. เปิดเผยว่า สคร. ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2562 ทั้ง 10 ประเภทรางวัล มีดังนี้

1.รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ การประปานครหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3.รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านภาพรวม ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

4.รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่ นายฉัตรชัย  ศิริไล  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

5.รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6.รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7.รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการประปาส่วนภูมิภาค

8. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น แบ่งเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการพี่เลี้ยง ประเภทดีเด่น จำนวน 2 คู่รัฐวิสาหกิจ คู่ที่ 1 ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการรถไฟแห่งประเทศไทย คู่ที่ 2 ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง และองค์การตลาด

9.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ประเภทเชิดชูเกียรติ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

10.รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารอาคารสงเคราะห์

///