FPTปรับราคาเทนเดอร์ฯหุ้น GOLD เป็น 8.07 บาท/หุ้น

  • วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 18:52 น.

FPTปรับราคาเทนเดอร์ฯหุ้น GOLD เป็น 8.07 บาท/หุ้น

จากเดิม 8.55 บาท/หุ้น หลัง GOLD จ่ายปันผลหุ้นละ 0.48 บาท 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)หนึ่งในธุรกิจกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดั เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทนำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาหุ้นละ 8.55 บาท นั้น

ทั้งนี้ บริษัทอาจปรับราคาเสนอซื้อได้ภายใต้ 3 กรณี กรณีที่ 1 หาก GOLD มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กรณีที่ 2 GOLD มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ (3) GOLD มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอแรนท์) ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม

นอกจากนี้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GOLD ครั้งที่ 1/2562-63 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ของ GOLD เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท ซึ่งส่งผลให้ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจมีการปรับลงตามจำนวนเงินปันผล หากผู้ถือหุ้นของ GOLD มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 โดยราคาเสนอซื้อหุ้นของ GOLD ภายหลังการปรับลดดังกล่าวจะเท่ากับหุ้นละ 8.07 บาท

อย่างไรก็ดี หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ของ GOLD ไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GOLDจะเป็นราคาหุ้นละ 8.55 บาท ตามเดิม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ