"สมคิด"ลั่นไม่ลดลงทุนรัฐวิสาหกิจ สั่งเร่งเบิกจ่ายตามเป้าหมาย

  • วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 17:22 น.

"สมคิด"ลั่นไม่ลดลงทุนรัฐวิสาหกิจ สั่งเร่งเบิกจ่ายตามเป้าหมาย

รองนายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าเร่งโครงการลงทุนรัฐวิสาหกิจ100,000 ล้านบาท ในช่วงก่อนสิ้นปี 62

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ สคร. ได้จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน และได้เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ 19 แห่ง และบริษัทในเครือ 4 แห่ง เพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และให้สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปี 2562 และในปี 2563 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในช่วงก่อนสิ้นปี 2562 รัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือจะมีการลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาท

"นายสมคิดได้มอบนโยบายแก่รัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดการเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการ Front - Loaded ในส่วนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ก่อน และให้รัฐวิสาหกิจเสนอโครงการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้กรอบลงทุนในภาพรวมเพิ่มขึ้น รวมถึงให้พิจารณากำหนดเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (CEO) และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเชื่อมโยงกับโบนัสของ CEO และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งนำนโยบายการเบิกจ่ายงบลงทุนไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น" นายประภาศ กล่าว

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินในปี 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – ตุลาคม 2562 จำนวน 122,088 ล้านบาท หรือคิดเป็น 82% ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) และโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง ที่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายโดยในปี 2562 คาดว่า รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังได้ตั้งไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่รวมการประหยัดเงินลงทุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการเพิ่มทุนในบริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเกือบทั้งหมด ในปี 2562 รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ประมาณร้อยละ 80 ของกรอบการลงทุนทั้งปี

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณในปี 2563 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 1 เดือน (ต.ค. 62) จำนวน 7,975 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุน โดยรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง งานก่อสร้างปรับปรุงขยายและงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 ของการเคหะแห่งชาติ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ