บัญชีกลางแจงป.ป.ช.ฟันSTECไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ

วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 07:49 น.
บัญชีกลางแจงป.ป.ช.ฟันSTECไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ
กรมบัญชีกลางแจง STEC และ 2 ผู้บริหารระดับสูง ถูก ป.ป.ช. ไม่สะเทือนจนถูกขึ้นบัญชีดำหรือเป็นผู้ทิ้งงานจัดซื้อภาครัฐ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดบริษัท ชิโน-ทัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC และ 2 ผู้บริหารระดับสูง กรณีสินบน 20 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าขนอมนั้น ว่าคดีที่เกิดขึ้นกระทบการเข้าร่วมประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระทบงานที่ดำเนินการปัจจุบันของ บ.ชิโน-ไท หรือไม่ และความผิดดังกล่าวขัดกับหลักข้อตกลงคุณธรรมและโครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (cost) และเข้าข่ายต้องขึ้นบัญชีดำ (blacklist) หรือไม่

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นสัญญาการขอใช้พื้นที่ของทางราชการและเป็นสัญญาของเอกชน มิใช่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดำและไม่ได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ปัจจุบัน บมจ.ซิโน-ไทย ชนะการประมูลงานรัฐ มีจำนวนสัญญาที่บริษัทฯ ประมูลงานได้ทั้งหมด จานวน 17 โครงการ ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขึ้นบัญชีดาหรือเข้าข่ายเป็นผู้ทิ้งงานกับหน่วยงานภาครัฐได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการถูกแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งการจะถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานได้นั้นต้องเข้าการกระทำอันมีลักษณะ ดังนี้

(1) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด

(2) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

(3) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต

(4) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง

(5) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88

(6) การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดังนั้น เมื่อกรณีนี้มิใช่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะถูกขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติฯ แต่อย่างใดอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2556 แต่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการข้อตกลงคุณธรรมและโครงการ cost เมื่อปี พ.ศ.2558 ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงไม่ได้เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ cost