ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของ IP

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 06:00 น.
ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของ IP
ถือหุ้น 14.8 % ไม่มีผลกระทบโครงสร้างการบริหาร และนโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ได้ซื้อหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 คิดเป็น 9.95 % ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือจำนวน 20.50 ล้านหุ้น ส่งผลให้ถือเพิ่มเป็น 14.8 % หรือคิดเป็น 30.50 ล้านหุ้น ทำให้นายทวีรัช เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของบริษัทฯ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการ ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด