ธปท.เข้มแบงก์ปล่อยสินเชื่อรายย่อย

วันที่ 05 พ.ย. 2562 เวลา 08:03 น.
ธปท.เข้มแบงก์ปล่อยสินเชื่อรายย่อย
ธปท. ขอให้แบงก์ปล่อยสินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสม ป้องกันและแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย

ในงานเสวนาเครือข่ายบุคลากรด้านเสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability Networking) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึง แนวทางการดำเนินงานเพื่อดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนตั้งแต่เริ่มก่อหนี้ ขณะก่อหนี้ และแก้ไขหนี้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

โดยในช่วงนี้ ธปท. อยู่ระหว่างผลักดันร่วมกับสถาบันการเงิน (สง.) ในมิติขณะก่อหนี้ ใน 2 เรื่อง ได้แก่

(1) การให้สินเชื่อแก่รายย่อยอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (sustainable banking) โดยในการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์และการพิจารณาให้สินเชื่อแก่รายย่อย สง. ควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่ผู้กู้อาจมีเงินเหลือหลังชำระหนี้ทุกประเภทกับทุก สง. ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ (affordability risk) นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ผู้กู้อาจไม่ชำระหนี้คืนให้แก่ สง. ใด สง. หนึ่ง (credit risk)

(2) การติดตามสถานการณ์หนี้ครัวเรือนผ่านการรายงานข้อมูลสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio : DSR) ของ สง. ภายใต้นิยามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากแนวทางดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องใหม่และเป็นหลักการ (principle-based) ในช่วงแรกจึงมีการตีความที่แตกต่างกันหรือมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน เช่น เข้าใจว่าให้ สง. ยกเลิกแคมเปญโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์กับลูกค้าทุกกลุ่มทุกคน ซึ่ง สง. แต่ละแห่งควรพิจารณาออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความสามารถในการดำรงชีพและความจำเป็นของลูกค้าแต่ละคนแต่ละกลุ่ม

อีกทั้ง ยังเข้าใจว่า ธปท. กำหนดเพดานสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio : DSR) ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. เพียงขอความร่วมมือให้ สง. รายงานข้อมูล DSR ภายใต้นิยามที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเท่านั้น จึงขอย้ำว่า สิ่งที่ ธปท. อยู่ระหว่างผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินคือ การดูแลให้ภาคครัวเรือนเข้าถึงสินเชื่อและสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีทักษะทางการเงินที่ดี มีเงินออมเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน