บีทีเอสกรุ๊ปฯ คว้าคะแนน CG ระดับ 'ดีเลิศ' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

  • วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา 19:30 น.

บีทีเอสกรุ๊ปฯ คว้าคะแนน CG ระดับ 'ดีเลิศ' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บีทีเอส ปลื้มรับรางวัล กิจการดีเลิส ด้าน CG ของตลาดลหลักทรัพย์ ฯ มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี เติบโตยั่งยืนรายงานข่าวจาก บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัท ฯได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 677บริษัท

ปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ“ดีเลิศ”(Excellent)หรือระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนให้เห็นว่า บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับโครงการ CGR ประจำปี 2562 เป็นการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนไทย(บจ.)จำนวน 677 บริษัท ซึ่งบริษัทที่เข้าสำรวจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 82 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงสุดในรอบ 19 ปี และพบว่า บจ. ไทยมีแนวโน้มให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับบทบาทและภาวะผู้นําของคณะกรรมการ ในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ