‘ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน’ ออกหุ้นกู้ 400 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 7% ต่อปี

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 06:10 น.
‘ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน’ ออกหุ้นกู้ 400 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 7% ต่อปี
อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน ดีเดย์จองซื้อ 4-6 พ.ย.นี้ เจาะนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน นำเงินพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นทุนหมุนเวียน

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์(บล.)อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน หรือ TBTZ ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรม โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 6 เดือน รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่เกิน 400 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้คงที่ 7% ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

TBTZ กำหนดเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายนนี้ ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 1 แสนบาท และทวีคูณ 100 หน่วย หรือ 1 แสนบาท โดยมีบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ ธนาคารทหารไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ทั้งนี้ หลักประกันของหุ้นกู้เป็นที่ดินเปล่าจำนวน 2 กลุ่ม ติดถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า มูลค่าตามราคาประเมินรวม 773.98 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ (ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด) โดยจะชำระเงินต้นพร้อมค่าธรรมเนียมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตรา 0.25% ของเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอน

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัท ในกลุ่ม รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อปี 2534 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) 200 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทนิคมอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือตั้งอยู่ในตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 738-2-29 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท ร่วมพัฒนากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 720.73 ล้านบาท กำไรสุทธิ 90 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 913.64 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 0.89 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้และผิดเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต