logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ก.ล.ต.เตือนระวังถูกหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยแอบอ้างชื่อผู้มีชื่อเสียงและก.ล.ต.

ก.ล.ต.เตือนระวังถูกหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยแอบอ้างชื่อผู้มีชื่อเสียงและก.ล.ต.

15 ตุลาคม 2562

พบโฆษณาชักชวนให้ลงทุนผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ใครมีเบาะแสพฤติกรรมน่าสงสัย แจ้ง SEC Help Center ที่สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 1207 ได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน

พบโฆษณาชักชวนให้ลงทุนผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ใครมีเบาะแสพฤติกรรมน่าสงสัย แจ้ง SEC Help Center ที่สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 1207 ได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนประชาชนระมัดระวังถูกหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หลังพบการโฆษณาชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย โดยแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายราย รวมทั้งพบกรณีมีการนำภาพสถานที่ภายในที่ทำการ ก.ล.ต. ไปเผยแพร่ หวังสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมย้ำผู้ลงทุนอย่าหลงเชื่อลงทุนโดยไม่ตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากอาจสูญเงินทั้งจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.


ทั้งนี้ ผู้ที่ชักชวนมักมีการอ้างว่า เป็นการลงทุนที่มีเทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถทำกำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลให้กับผู้ลงทุนได้เป็นรายวัน รวมทั้งจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากสามารถชักชวนบุคคลอื่นให้เข้ามาลงทุนในเครือข่ายเพิ่มอีกในลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากอาจสูญเสียเงินทั้งจำนวนได้

โดยขอให้ตรวจสอบก่อนว่าผู้ชักชวนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 หรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC Check First”


นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center ที่สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 1207 ได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก และในกรณีที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. จะมีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป