ธนาคารกสิกรไทย ประกาศตั้ง 'ซีอีโอ' คนใหม่

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 19:30 น.
ธนาคารกสิกรไทย ประกาศตั้ง 'ซีอีโอ' คนใหม่
แต่งตั้ง 'ขัตติยา อินทรวิชัย' ควบตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรับ 'บัณฑูร ล่ำซำ' นั่งประธานบอร์ด ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ

เมื่อวันที่11 ตุลาคม ธนาคารกสิกรไทย ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้แต่งตั้งนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร สืบแทนนายบัญฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งนายบัณฑูร ล่ำซ่ำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่ถัดไปจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงชื่อ

(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส