ก.ล.ต.แบน 2 ปีผู้สอบบัญชี "เคพีเอ็มจี"บกพร่องตรวจงบ"เนชั่น"

วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 19:33 น.
ก.ล.ต.แบน 2 ปีผู้สอบบัญชี "เคพีเอ็มจี"บกพร่องตรวจงบ"เนชั่น"
"เนชั่น"บันทึกรายได้และรายได้ค้างรับปี 2558 และ 2559 ไว้สูงเกินไปแต่น.ส.ปัทมวรรณ ผู้สอบตรวจไม่พบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายน.ส.ปัทมวรรณ วัฒนกุล สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี (เคพีเอ็มจี) จากการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 2 ปี หลังตรวจพบการปฏิบัติงานบกพร่องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) สำหรับงบการเงินงวดประจำปี 2558 และ 2559

สืบเนื่องจาก NMG ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งมีการปรับปรุงย้อนหลังบัญชีรายได้และรายได้ค้างรับสำหรับปี 2558 และ 2559 ที่บันทึกบัญชีไว้สูงเกินไป โดยนำรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงมารับรู้เป็นรายได้ในงวดปี 2558 และ 2559

ก.ล.ต. จึงได้ตรวจทานการปฏิบัติงานของน.ส.ปัทมวรรณ ผู้สอบบัญชี ของ NMG และพบว่าน.ส.ปัทมวรรณ มีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบให้ได้เอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับบัญชีรายได้และรายได้ค้างรับของ NMG ซึ่งมีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญ ส่งผลให้น.ส.ปัทมวรรณ ตรวจไม่พบการบันทึกรายการรายได้และรายได้ค้างรับที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในงบการเงินงวดดังกล่าว และแสดงความเห็นต่องบการเงินงวดดังกล่าวไม่ถูกต้อง

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบน.ส.ปัทมวรรณ จากการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน แต่เนื่องจากน.ส.ปัทมวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2562 ก.ล.ต.จึงกำหนดที่จะไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของน.ส.ปัทมวรรณ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ 8 ต.ค. 2562

รวมถึงแจ้งให้เคพีเอ็มจีวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุของปัญหา (root cause analysis) ที่ทำให้น.ส.ปัทมวรรณ ปฏิบัติงานบกพร่อง และกำหนดมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง (remediation plan)เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก โดย ก.ล.ต. จะนำข้อบกพร่องที่ตรวจพบดังกล่าวไปใช้ประกอบการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของเคพีเอ็มจีในรายละเอียดต่อไป