ปตท. ควัก 2.57 หมื่นล้านบาท ปันผลระหว่างกาล 90 สต./หุ้น

วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 17:09 น.
ปตท. ควัก 2.57 หมื่นล้านบาท ปันผลระหว่างกาล 90 สต./หุ้น
คิดเป็น 47 % ของกำไรสุทธิ จ่ายวันที่ 25 ต.ค.นี้ กระทรวงการคลัง ถือหุ้นอันดับหนึ่งรับทรัพย์ 1.3 หมื่นล้าน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 62 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 25,707 ล้านบาท หรือคิดเป็น 47 %ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ เงินปันผลจำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 17,138 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา 20 % ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนเงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 8,569 ล้านบาท

จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตรา 50 %ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง ประมวลรัษฎากรทั้งนี้ กำหนดวันและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 ต.ค.62 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ต.ค. 62

ด้านกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของบริษัท ปตท. สัดส่วน 51.11 % ได้รับเงินปันผลครั้งนี้ 13,139 ล้านบาท