บางจากฯ จ่อออกหุ้นกู้ฯ 1หมื่นล้าน ปูพรมลงทุนขยายกิจการ

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 11:21 น.
บางจากฯ จ่อออกหุ้นกู้ฯ 1หมื่นล้าน ปูพรมลงทุนขยายกิจการ
บางจาก เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ2 ชุดรวมวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ตุลาคมนี้ เตรียมความพร้อมขยายกิจการในอนาคต

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงพิจารณาออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้าบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้าบาท  ในเดือนต.ค.นี้  โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้ไปใช้ ในการลงทุน เป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ ชำระคืนหนี้เดิมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการเติบโตในอนาคต  พร้อมแต่งตั้ง ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และ บล. ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท บางจาก ครั้งที่ 1/2562 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ก่อนกำหนด หลังครบอายุ 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน

ด้านของความเสี่ยงนั้น ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "A" แนวโน้ม "คงที่" และจัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ "BBB+" ซึ่งยังจัดอยู่ในระดับน่าลงทุน หรือ Investment Grade ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบต่อไป