กยศ.ฟ้องลูกหนี้ขาดผ่อนปีนี้อีก2แสนราย

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 15:38 น.
กยศ.ฟ้องลูกหนี้ขาดผ่อนปีนี้อีก2แสนราย
กยศ.ไม่มีทางเลือก เตรียมฟ้องลูกหนี้อีก 2 แสนราย เนื่องจากขาดชำระหนี้เกิน 4 ปี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ กยศ. จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ กยศ. อีก 1.5-2 แสนราย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระกับ กยศ. เกิน 4 ปี มาจากเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้ไม่พอ และบางรายมีเจตนาไม่ชำระหนี้ แต่ กยศ. พร้อมเปิดให้ลูกหนี้เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้

อย่างไรก็ตามภาพรวมในการชำระหนี้ กยศ. ปีนี้ยังดี โดย 11 เดือน มีการชำระหนี้ 29,700 ล้านบาท และเมื่อครบทั้งปีมีแนวโน้มเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30,000 ล้านบาท สูงที่สุดตั้งแต่ตั้งกองทุนฯ ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการหักหนี้ผ่านบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้แล้ว 4 แสนราย คิดเป็นวงเงิน 420 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 3,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งปีหน้าคาดว่าจะหักเงินเดือนได้เพิ่มเป็น 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ทำให้มียอดชำระหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 32,000 ล้านบาทนายชัยณรงค์ กล่าวว่า กยศ. มีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดีและมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ให้ กยศ. เป็นรายเดือน จำนวน 1.6 ล้านราย โดยแต่ละรายมีหนี้ประมาณ 1.2 แสนบาท ให้ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม เนื่องจากลูกหนี้กลุ่มจะหมดอายุความภายใน 2 ปี แต่เขามีระยะเวลาชำระหนี้เหลืออีก 5 ปี จึงจะมีการส่งหนังสือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อสอบถามถึงแนวทางว่า กยศ. จะเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวได้อย่างไร เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายด้วย

นอกจากนี้ กยศ. ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบภัยน้ำท่วมให้ขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 ช่วงๆ ละไม่เกิน 1 ปี รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยกองทุนจะยกเว้นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

ขณะเดียวกัน เป็นผู้มีรายได้ถดถอยเมื่อหักจำนวนเงินงวดที่ครบกำหนดชำระคืนกองทุนในปีนั้นมาเฉลี่ยเป็นรายเดือน แล้วมีเงินเหลือไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท และเป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ ต้องเป็นผู้มีรายได้คงเหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการแล้ว เหลือไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ กองทุนได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่อาการรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ มีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพการงานไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน รวมถึงมีโทษจำคุกตลอดชีวิต และถูกพิพากษาเป็นคนล้มละลาย ให้กองทุนพิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน1 ปี

บทความแนะนำ