บ้านปูเน้นบริหารเงินสดตอบโจทย์เศรษกิจโลกผันผวน

วันที่ 06 ก.ย. 2562 เวลา 14:46 น.
บ้านปูเน้นบริหารเงินสดตอบโจทย์เศรษกิจโลกผันผวน
บ้านปูเน้นกลยุทธ์บริหารกระแสเงินสด ตอบโจทย์การเติบโต ในช่วงเศรษฐกิจโลกผันผวน

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์ด้านการบริหารกระแสเงินสดจากทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน กระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดจากการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับที่มั่นคง สนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าการบริหารกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง จะทำให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับสภาวะความไม่แน่นอนของตลาดโลกได้

สำหรับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เนื่องด้วยสภาวะความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เน้นการบริหารแผนงานระยะสั้นมากขึ้น ด้วยการ ลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจถ่านหิน เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร ตลอดจนเลือกพื้นที่การผลิตที่มีต้นทุนต่า และการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการพัฒนาพื้นที่เหมืองใต้ดิน เพื่อนาไปสู่การผลิตที่ราบรื่น ขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติได้ใช้ความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตที่ต่าในการสร้างกำไรในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติยังอ่อนตัวอยู่ และใช้กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เพื่อลงทุนเจาะหลุมก๊าซเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ด้านกระแสเงินสดจากการลงทุน บริษัทย่อยในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน รวมถึงบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนมีผลการดาเนินงานที่ดีและมีการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำส่งเงินปันผลให้บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี โรงไฟฟ้าหงสา และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน มีแผนการบริหารกระแสเงินสดและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างผลตอนแทนในรูปเงินปันผลได้อย่างน่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดจากการบริหารจัดการทางการเงิน ด้วยการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นอย่างดี มาโดยตลอด บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่ามีศักยภาพในการสร้างความเติบโต พร้อมรักษาอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนให้อยู่ในระดับเหมาะสม พร้อมจ่ายเงินปันผลที่สม่าเสมอเช่นที่ผ่านมา

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากกลยุทธ์บริหารกระแสเงินสดในทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ในกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน และกระแสเงินสดจากการลงทุน ซึ่งได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ ทาให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เป็นการเกื้อหนุนแผนการเติบโตของบริษัทฯ ตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ได้อย่างทันท่วงที เพื่อรองรับความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จากการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพนี้ ประกอบกับการผนึกกาลังจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก และการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน จะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง”