ค้าปลีก สินเชื่ออุปโภคบริโภค จ้างงานเพิ่มเฉลี่ย 6.9 % และ 13.6% ต่อปี

วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 14:54 น.
ค้าปลีก สินเชื่ออุปโภคบริโภค จ้างงานเพิ่มเฉลี่ย 6.9 % และ 13.6% ต่อปี
ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้อานิสงส์เมืองขยายตัวดันธุรกิจโตชัด ค้าปลีกสาขาต่างจังหวัดเติบโตเฉลี่ย 8.3% ต่อปี

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า การขยายตัวของเมืองสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างชัดเจน จำนวนประชากรในเขตเมืองของไทยเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป จากการพึ่งพาตนเองเป็นการเกื้อหนุนเชื่อมโยงกันของภาคการผลิตและการบริการต่างๆ ประกอบกับการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรทำให้คนมีรายได้เติบโตสม่ำเสมอซึ่งทั้งสองปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภค

 

จากการศึกษาธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ในช่วงปี 2557-2561 ทั้งสองกลุ่มธุรกิจมีการขยายตัวในเชิงปริมาณซึ่งได้แก่จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการขยายสาขาในต่างจังหวัด เช่น ในธุรกิจค้าปลีกมีจำนวนสาขาในต่างจังหวัดเติบโตเฉลี่ย 8.3% ต่อปี

ในขณะที่สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลเติบโตเฉลี่ย 7.3% ต่อปี นอกจากนี้ ทั้งสองกลุ่มธุรกิจจ้างงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เติบโตขึ้น โดยธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.9% และ 13.6% ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากการเติบโตในเชิงปริมาณแล้ว ความสามารถในการทำกำไรของทั้งสองธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอัตราส่วนกำไรสุทธิ (net profit margin) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2557-2561 การขยายสาขาและการจ้างงานที่เพิ่มนั้นไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรต่อสาขา หรือต่อพนักงานลดลงเลย แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนกำไรสุทธิต่อพนักงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.1% และ 12.3% ต่อปี ตามลำดับ

ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตในเมืองจะเป็นกลไกที่สำคัญให้เมืองขยายตัวอย่างมีคุณภาพในทุกมิติและขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจโดยภาพรวม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต