รัฐบาลเก็บรายได้9เดือนแรกสูงกว่าปีที่แล้ว102,959ล้านบาท

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 15:33 น.
รัฐบาลเก็บรายได้9เดือนแรกสูงกว่าปีที่แล้ว102,959ล้านบาท
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 โตเพิ่มแสนล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,937,146 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 102,959 ล้านบาท หรือ 5.6% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 61,974 ล้านบาท หรือ 3.3% โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร หน่วยงานอื่น และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณการ จำนวน 55,181 36,500 15,410 และ 6,731 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2562) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ จำนวน 6,511 ล้านบาท หรือ 0.3% โดยการจัดเก็บรายได้ของทุกหน่วยงานใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ สำหรับในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจะติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายลวรณ กล่าวว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,943,545 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,355,488 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 300,978 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 497,375 ล้านบาท