เบิกจ่ายงบลงทุน3ไตรมาสเกินกว่าเป้า 12.54%

  • วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 16:38 น.

เบิกจ่ายงบลงทุน3ไตรมาสเกินกว่าเป้า 12.54%

กรมบัญชีกลางรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 สิ้นไตรมาส 3 มีการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนแล้ว 430,461 ล้านบาท

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ว่าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (1 ต.ค. 61 – 28 มิ.ย. 62) รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 430,461 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,175 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77.54% สูงกว่าเป้าหมาย 12.54% โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 2,339,406 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77.98% สูงกว่าเป้าหมาย 0.98% สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 290,483 ล้านบาท หรือคิดเป็น 85.28% ของวงเงินงบประมาณ 340,634 ล้านบาท

นางญาณี กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณฯ ไม่ถึง 3 เดือน ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป

สำหรับหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว มีเงินงบประมาณคงเหลือให้เร่งเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณคงเหลือดังกล่าว ไปใช้ในโครงการ รายการที่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ข่าวอื่นๆ