กอช. ชวนสมาชิกออมกันพลาดสิทธิรับเงินสมทบจากรัฐบาล

  • วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 15:03 น.

กอช. ชวนสมาชิกออมกันพลาดสิทธิรับเงินสมทบจากรัฐบาล

กอช. เชิญชวนสมาชิกส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง 50 – 13,200 บาท/ปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุของสมาชิก

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนสมาชิกส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิต เมื่อสมาชิกส่งเงินออมสะสม 50 – 13,200 บาทต่อปี รัฐจะเติมเงินสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุของสมาชิก ดังนี้- ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท (คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4%)

- ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท (คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 7%)

- ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท (คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 9%)

ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับเงินคืนเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยก่อนสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกจะได้รับจดหมายจาก กอช. จัดส่งไปตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กับ กอช. ล่วงหน้า 3 เดือน ให้เลือกวิธีการรับเงิน 2 รูปแบบ ได้แก่ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ ธนาณัติหรือใบแจ้งให้รับเงินที่ไปรษณีย์ โดยเงินที่สมาชิกจะได้รับมี 4 ส่วน ประกอบด้วย เงินออมสะสมของสมาชิก เงินสมทบจากรัฐบาล ผลประโยชน์ของเงินสะสมที่นำไปลงทุน และผลประโยชน์ของเงินสมทบที่นำไปลงทุน นำเงินทั้ง 4 ส่วนรวมกัน โดยเงินบำนาญต่อเดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินออมของสมาชิกและอัตราผลตอบแทนการลงทุนในวันที่คำนวณ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. เพียงมีอายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น โดยไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช” หรือที่ www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

ข่าวอื่นๆ