คปภ.เร่งSMEทำประกันภัยลดความเสี่ยง

  • วันที่ 01 ก.ค. 2562 เวลา 20:18 น.

คปภ.เร่งSMEทำประกันภัยลดความเสี่ยง

เลขาธิการ คปภ. ขายของเร่งSME ผู้ประกอบการนำเที่ยว และเจ้าของหอพัก ทำประกันภัยลดความเสี่ยง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา คปภ. ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกันภัย อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก มีประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยลำไย การประกันภัยโคนม การประกันภัยประมง

นอกจากนี้ คปภ. ยังได้ออกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME Package ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่รวมความคุ้มครองไว้อย่างครอบคลุมกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีความคุ้มครองหลักสำหรับการประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ การประกันโจรกรรม การประกันภัยสำหรับเงินภายในสถานที่เอาประกัน การประกันภัยสำหรับกระจก การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น

ขณะเดียวกัน มีประกันภัยภัยให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกรายต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยมีเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อคน และหากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่จัดให้มีประกันตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัย เพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 โดยมีความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้หรือระเบิด หรือผู้พักถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหอพัก รวมทั้ง คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากสถานที่ประกันภัยเกิดไฟไหม้ และหากผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ข่าวอื่นๆ