คลังเข้มรัฐวิสาหกิจยกระดับเท่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 19:50 น.

คลังเข้มรัฐวิสาหกิจยกระดับเท่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สคร. ติวเข้มรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายใหม่ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.ได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานสัมมนาพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 โดยได้นำหลักการของการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจขององค์การ เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) และธนาคารโลก (World bank) รวมทั้งหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) มาประกอบในการพิจารณาจัดทำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

นายประภาศ กล่าวว่า แนวทางการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจใหม่ จะนำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 มาใช้แทนหลักการและแนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจที่ดีเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 รวมทั้งให้นำหลักการและแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย

ทั้งนี้ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 9 หมวด ได้แก่ 1. บทบาทของภาครัฐ 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 3. คณะกรรมการ 4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 6. การเปิดเผยข้อมูล 7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8. จรรยาบรรณ และ 9. การติดตามผลการดำเนินงาน

นายประภาศ กล่าวว่า กระทรวงการคลังมั่นใจว่าหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 จะช่วยสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ