ธอส.ปล่อยกู้บ้านเอาใจข้าราชการดอกเบี้ยปีแรก2.99%

  • วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 15:08 น.

ธอส.ปล่อยกู้บ้านเอาใจข้าราชการดอกเบี้ยปีแรก2.99%

ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562 ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผ่อนยาว 40 ปี

รายงานข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุว่า การปล่อยกู้ให้กับบุคคลากรภาครัฐปีแรกจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.99% ต่อปี ปี 2 MRR-3.00% ปีที่ 3 MRR-2.50% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.00% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของเงินกู้) และฟรีค่าจดทะเบียนนิตกรรมจำนอง (1%ของวงเงินจำนอง)

สำหรับระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ทั้งกรณีกู้ใหม่และกู้ เพิ่ม) และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ขณะที่วัตถุประสงค์การปล่อยกู้ ให้ทั้งเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ