สรรพสามิตคุมเข้มคุณภาพสุรา บังคับส่งตัวอย่างตรวจก่อนขาย

  • วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 10:36 น.

สรรพสามิตคุมเข้มคุณภาพสุรา บังคับส่งตัวอย่างตรวจก่อนขาย

บังคับแล้วสุรา สุราแช่ สุรากลั่น ไวน์ ทั้งในและต่างประเทศต้องส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบคุณภาพก่อนนำออกขาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวงการคลัง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้นำเข้าต้องส่งตัวอย่างสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรต่ออธิบดีเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ก่อนยื่นคำขอใบอนุญาต หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานที่อธิบดีกำหนดให้เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่าง ประเทศหรือหน่วยงานที่รัฐบาลต่างประเทศรับรองให้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตสุราของผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ

สำหรับ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสุราให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสุราที่ผลิตในประเทศและสุรานำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและตามหลักสากล

ทั้งนี้ มาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเป็น 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานไวน์ มาตรฐานสุราแช่อื่น มาตรฐานสุรากลั่น และมาตรฐานเบียร์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารที่เป็นอันตรายที่ผสมตกค้างอยู่ในสุราได้มากขึ้น

ข่าวอื่นๆ