ศุลกากรดิจิทัลหนุนการค้าชายฝั่งลดเวลาและต้นทุน

  • วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 16:32 น.

ศุลกากรดิจิทัลหนุนการค้าชายฝั่งลดเวลาและต้นทุน

กรมศุลเปิดโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (E-Coastal Trading System) หนุนการค้าชายฝั่ง ดันอันดับความง่ายการทำธุรกิจไทยดีขึ้น

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (E-Coastal Trading System) พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

นายกฤษฎา กล่าวว่า โครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (E-Coastal Trading System) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการเรือค้าชายฝั่ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฯ สามารถรายงานเรือเข้า-ออก และปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ศุลกากร และสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าประภาคาร ค่าธรรมเนียมปล่อยเรือ ผ่านระบบ e-Bill Payment ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking, Mobile Application, ตู้ ATM รวมทั้ง การชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (ร้านสะดวกซื้อ) ได้ทุกพื้นที่

ทั้งนี้การค้าชายฝั่งคือรูปแบบการขนส่งทางทะเลจากท่าหนึ่งในประเทศไปยังอีกท่าหนึ่ง ภายในประเทศ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเรือค้าชายฝั่งจะปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยเอกสาร โดยยื่นใบปล่อยสินค้าและใบปล่อยเรือ หรือ ใบแนบ 11 ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือต้นทาง และเมื่อเรือเดินทางถึงท่าปลายทาง ก็ต้องยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือปลายทาง เป็นผลให้ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการด้วยเอกสารนี้ไม่สะดวกต่อผู้ประกอบการเรือค้าชายฝั่ง

ดังนั้น กรมศุลกากรจึงได้พัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่งหรือ e-Coastal Trading System เพื่อใช้ในการควบคุมและกำกับการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นE-Coastal Trading System สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ โดยสามารถทราบข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับ น้ำหนัก จำนวนตู้สินค้าที่บรรทุกมากับเรือค้าชายฝั่ง รวมทั้ง สถานะของตู้สินค้า

ทั้งนี้ เมื่อทำการบันทึกข้อมูลการรับตู้สินค้าแล้วส่งผลให้ลดขั้นตอนเกี่ยวกับการตัดบัญชีตู้สินค้าขาออกจากเดิม ด้วยการนำบัญชีตู้สินค้ามาพบเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อตรวจสอบสถานะว่าตู้สินค้าใดอยู่ในข่ายจะต้องตรวจสอบโดยศุลกากร ก่อนที่จะนำไปรอการบรรทุกขึ้นเรือแม่เพื่อไปยังต่างประเทศ และยังช่วยให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือวางแผนจัดการตู้สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

การนำระบบพิธีการอิเล็กทรอนิกส์นี้มาใช้ จะสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ทำให้ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ลดการใช้กระดาษ โดยการไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร ใบปล่อยสินค้าและปล่อยเรือ

อีกทั้ง ระบบยังสามารถนำข้อมูลจาก e-Coastal Trading System เชื่อมโยงกับ e-Export เพื่อตัดบัญชีใบกำกับฯ หรือ E-Matching โดยถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการขนส่งของผู้ประกอบการเรือค้าชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ และผู้ส่งออกแบบไร้เอกสาร ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งผลให้ลำดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกดีขึ้นทางหนึ่งด้วย

ข่าวอื่นๆ